โอเน็ตภาษาไทย ข้อ 21-30 ค่ะ

๒๑. ข้อความต่อไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คำ

คนไทยสมัยโลกาภิวัตน์ได้เปรียบคนไทยรุ่นก่อนในด้านที่มีความรู้กว้างขวาง

เพราะสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งต่างๆทั้งหนังสือวิทยุโทรทัศน์และ

คอมพิวเตอร์

. บุพบทคำสันธานคำ

. บุพบทคำสันธานคำ

. บุพบทคำสันธานคำ

. บุพบทคำสันธานคำ

เฉลยข้อ 2

เหตุผล ข้อ 2 บุพบท 2 คำ ได้แก่ ใน, จาก

สันธาน 3 คำ ได้แก่ เพราะ, ทั้ง, และ

๒๒. ข้อความต่อไปนี้มีคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)

การกู้ยืมจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเงินที่กู้มานั้นใช้อย่างมีคุณภาพและสร้างรายได้

เพื่อเพิ่มต้นทุนของเงินจำนวนนั้น

. นามคำกริยาคำ

. นามคำกริยาคำ

. นามคำกริยาคำ

. นามคำกริยาคำ

เฉลยข้อ 3

เหตุผล ข้อ 3 คำนาม 6 คำ ได้แก่ การกู้ยืม, ประโยชน์, เงิน, คุณภาพ, รายได้,

ต้นทุน คำกริยา 5 คำ ได้แก่ มี, กู้, ใช้, สร้าง, เพิ่ม

๒๓. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

. เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผา

ที่บ้านเชียง

. เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเขียนสีรูปวงกลมม้วนคล้าย

ลายก้นหอย

. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลก

เมื่อ.. ๒๕๓๕

เฉลยข้อ 2

เหตุผล ข้อ 2 เป็นประโยคความเดียวเพราะมีคำกริยาตัวเดียวและไม่มีประโยคอื่นมาขยาย

ข้อ 1 เป็นประโยคความซ้อน มี “ที่” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 3 เป็นประโยคความซ้อน มี “ว่า” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 4 เป็นประโยคความซ้อน มี “ให้” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

๒๔. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน

. คนไทยนิยมทำอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ

. ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นไข้หวัด

. เย็นนี้แม่บ้านจะทำแกงส้มดอกแคและผัดผักรวม

. เชื่อกันว่าการรับประทานแกงร้อนๆจะช่วยแก้ไข้หวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได้

เฉลยข้อ 3

เหตุผล ข้อ 3 เป็นประโยคความรวมมีคำเชื่อม และ เชื่อม 2 ประโยค

ข้อ 1 เป็นประโยคความซ้อน มี “ซึ่ง” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 2 เป็นประโยคความซ้อน มี “ที่” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 4 เป็นประโยคความซ้อน มี “ว่า” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

๒๕. ข้อใดไม่ใช่ประโยค

. การดำเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมีความพอเพียง

. เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จำกัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเท่านั้น

. เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้

. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทำให้คนสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

เฉลยข้อ 4

เหตุผล ข้อ 4 มีแต่ส่วนประธานและส่วนขยายประธาน ยังไม่มีกริยาหลักจึงเป็น

ประโยคไม่ได้

ข้อ 1, 2 เป็นประโยค มีประธาน กริยา กรรม

ข้อ 3 เป็นประโยค มีประธาน กริยา ส่วนเติมเต็ม

๒๖. ข้อใดมีน้ำเสียงเชิงตำหนิ

. ผู้จัดการบริษัทนำเที่ยวบริหารงานจนใครๆยกนิ้วให้

. ชาวบ้านรู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดีว่าเขาร่ำรวยเพราะอะไร

. ไม่ว่าแม่จะถามความเห็นกี่ครั้งลูกสาวก็ยังยืนคำเหมือนเดิม

. เวลาจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดคุณแม่ก็จัดแจงจองที่พักล่วงหน้า

เฉลยข้อ 2

เหตุผล ข้อ 2 มีน้ำเสียงเชิงตำหนิว่าอาจจะไม่ซื่อสัตย์

ข้อ 1 มีน้ำเสียงชื่นชม

ข้อ 3, 4 มีน้ำเสียงปรกติ

๒๗. คำทุกคำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา

. ปีนเกลียวปิดฉากถูกขา

. ปิดตาเฝ้าไข้เปลี่ยนมือ

. วางใจเป่าปี่แก้เคล็ด

. ปั่นหัวกินตะเกียบลงคอ

เฉลยข้อ 1

เหตุผล ข้อ 1 “ปีนเกลียว” ความหมายตามตัว = เกลียวไม่สบกัน, เกลียวไม่ลงตามร่อง

ความหมายเชิงอุปมา = มีความเห็นไม่ลงรอยกัน “ปิดฉาก” ความหมายตามตัว =

รูดม่านปิดเมื่อละครจบ ความหมายเชิงอุปมา = เลิก, หยุด, ยุติ เช่น ปิดฉากชีวิต

แปลว่า ตาย “ถูกขา” ความหมายตามตัว = สัมผัสขา, โดนขา ความหมายเชิงอุปมา =

เข้ากันได้

ข้อ 2 “ปิดตา”, “เปลี่ยนมือ” มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา “เฝ้าไข้”

มีความหมายตามตัวได้อย่างเดียว

ข้อ 3 “เป่าปี่”, “แก้เคล็ด” มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา “วางใจ”

มีความหมายเชิงอุปมาได้อย่างเดียว

ข้อ 4 “ปั่นหัว”, “ลงคอ” มีความหมายตามตัวและมีความหมายเชิงอุปมา

“กินตะเกียบ” มีความหมายเชิงอุปมาได้อย่างเดียว

๒๘. ข้อใดใช้คำถูกต้อง

. เธอได้รับคำชมว่าทำงานเก่งมากจนใครๆยกมือให้

. การแสดงดนตรีกว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่ม

. ผู้มีรายได้ต่ำได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

. ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง

เฉลยข้อ 3

เหตุผล ข้อ 1 “ยกมือ” คำที่ถูกต้องคือ ยกนิ้ว

ข้อ 2 “ยกเลิก” คำที่ถูกต้องคือ เลิก

ข้อ 4 “ยกโทษ” คำที่ถูกต้องคือ ลดโทษ

๒๙. ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย

. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหล่ผึ่ง

. คุณยายขอให้ฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแล้วต่อกัน

. ฉันต้องทนฟังเขาชี้แจงเหตุผลแม้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

. พ่อแม่ชื่นชมปีติยินดีที่ลูกสาวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

เฉลยข้อ 4

เหตุผล ข้อ 4 พ่อแม่ชื่นชม, พ่อแม่ปีติ, พ่อแม่ยินดี เลือกใช้เพียงคำใดคำหนึ่ง

ข้อ 1 “อกผายไหล่ผึ่ง” เป็นการใช้คำซ้อน ไม่ฟุ่มเฟือย

ข้อ 2 “บุกรุก” เป็นการใช้คำซ้อน ไม่ฟุ่มเฟือย

ข้อ 3 “ส่วนได้ส่วนเสีย” เป็นการใช้คำซ้อน ไม่ฟุ่มเฟือย

๓๐. ข้อใดใช้ภาษากำกวม

. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก

. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหน้าที่

. ก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน

. พวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ๑๐บาท

เฉลยข้อ 1

เหตุผล ข้อ 1 เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก ไม่รู้ใครหกล้มปากแตก (ฉัน

หรือ เด็ก)

ข้อ 2, 3, 4 ชัดเจน ไม่กำกวม

About kunkrunongkran

Thai teacher

Posted on กรกฎาคม 21, 2012, in ภาษาไทยม.ปลาย. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: