โอเน็ตภาษาไทย ข้อ 21-30 ค่ะ

๒๑. ข้อความต่อไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คำ

คนไทยสมัยโลกาภิวัตน์ได้เปรียบคนไทยรุ่นก่อนในด้านที่มีความรู้กว้างขวาง

เพราะสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งต่างๆทั้งหนังสือวิทยุโทรทัศน์และ

คอมพิวเตอร์

. บุพบทคำสันธานคำ

. บุพบทคำสันธานคำ

. บุพบทคำสันธานคำ

. บุพบทคำสันธานคำ

เฉลยข้อ 2

เหตุผล ข้อ 2 บุพบท 2 คำ ได้แก่ ใน, จาก

สันธาน 3 คำ ได้แก่ เพราะ, ทั้ง, และ

๒๒. ข้อความต่อไปนี้มีคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)

การกู้ยืมจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเงินที่กู้มานั้นใช้อย่างมีคุณภาพและสร้างรายได้

เพื่อเพิ่มต้นทุนของเงินจำนวนนั้น

. นามคำกริยาคำ

. นามคำกริยาคำ

. นามคำกริยาคำ

. นามคำกริยาคำ

เฉลยข้อ 3

เหตุผล ข้อ 3 คำนาม 6 คำ ได้แก่ การกู้ยืม, ประโยชน์, เงิน, คุณภาพ, รายได้,

ต้นทุน คำกริยา 5 คำ ได้แก่ มี, กู้, ใช้, สร้าง, เพิ่ม

๒๓. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

. เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผา

ที่บ้านเชียง

. เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเขียนสีรูปวงกลมม้วนคล้าย

ลายก้นหอย

. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลก

เมื่อ.. ๒๕๓๕

เฉลยข้อ 2

เหตุผล ข้อ 2 เป็นประโยคความเดียวเพราะมีคำกริยาตัวเดียวและไม่มีประโยคอื่นมาขยาย

ข้อ 1 เป็นประโยคความซ้อน มี “ที่” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 3 เป็นประโยคความซ้อน มี “ว่า” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 4 เป็นประโยคความซ้อน มี “ให้” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

๒๔. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน

. คนไทยนิยมทำอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ

. ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นไข้หวัด

. เย็นนี้แม่บ้านจะทำแกงส้มดอกแคและผัดผักรวม

. เชื่อกันว่าการรับประทานแกงร้อนๆจะช่วยแก้ไข้หวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได้

เฉลยข้อ 3

เหตุผล ข้อ 3 เป็นประโยคความรวมมีคำเชื่อม และ เชื่อม 2 ประโยค

ข้อ 1 เป็นประโยคความซ้อน มี “ซึ่ง” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 2 เป็นประโยคความซ้อน มี “ที่” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

ข้อ 4 เป็นประโยคความซ้อน มี “ว่า” เป็นคำเชื่อมอนุประโยค

๒๕. ข้อใดไม่ใช่ประโยค

. การดำเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมีความพอเพียง

. เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จำกัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเท่านั้น

. เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้

. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทำให้คนสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

เฉลยข้อ 4

เหตุผล ข้อ 4 มีแต่ส่วนประธานและส่วนขยายประธาน ยังไม่มีกริยาหลักจึงเป็น

ประโยคไม่ได้

ข้อ 1, 2 เป็นประโยค มีประธาน กริยา กรรม

ข้อ 3 เป็นประโยค มีประธาน กริยา ส่วนเติมเต็ม

๒๖. ข้อใดมีน้ำเสียงเชิงตำหนิ

. ผู้จัดการบริษัทนำเที่ยวบริหารงานจนใครๆยกนิ้วให้

. ชาวบ้านรู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดีว่าเขาร่ำรวยเพราะอะไร

. ไม่ว่าแม่จะถามความเห็นกี่ครั้งลูกสาวก็ยังยืนคำเหมือนเดิม

. เวลาจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดคุณแม่ก็จัดแจงจองที่พักล่วงหน้า

เฉลยข้อ 2

เหตุผล ข้อ 2 มีน้ำเสียงเชิงตำหนิว่าอาจจะไม่ซื่อสัตย์

ข้อ 1 มีน้ำเสียงชื่นชม

ข้อ 3, 4 มีน้ำเสียงปรกติ

๒๗. คำทุกคำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา

. ปีนเกลียวปิดฉากถูกขา

. ปิดตาเฝ้าไข้เปลี่ยนมือ

. วางใจเป่าปี่แก้เคล็ด

. ปั่นหัวกินตะเกียบลงคอ

เฉลยข้อ 1

เหตุผล ข้อ 1 “ปีนเกลียว” ความหมายตามตัว = เกลียวไม่สบกัน, เกลียวไม่ลงตามร่อง

ความหมายเชิงอุปมา = มีความเห็นไม่ลงรอยกัน “ปิดฉาก” ความหมายตามตัว =

รูดม่านปิดเมื่อละครจบ ความหมายเชิงอุปมา = เลิก, หยุด, ยุติ เช่น ปิดฉากชีวิต

แปลว่า ตาย “ถูกขา” ความหมายตามตัว = สัมผัสขา, โดนขา ความหมายเชิงอุปมา =

เข้ากันได้

ข้อ 2 “ปิดตา”, “เปลี่ยนมือ” มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา “เฝ้าไข้”

มีความหมายตามตัวได้อย่างเดียว

ข้อ 3 “เป่าปี่”, “แก้เคล็ด” มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา “วางใจ”

มีความหมายเชิงอุปมาได้อย่างเดียว

ข้อ 4 “ปั่นหัว”, “ลงคอ” มีความหมายตามตัวและมีความหมายเชิงอุปมา

“กินตะเกียบ” มีความหมายเชิงอุปมาได้อย่างเดียว

๒๘. ข้อใดใช้คำถูกต้อง

. เธอได้รับคำชมว่าทำงานเก่งมากจนใครๆยกมือให้

. การแสดงดนตรีกว่าจะยกเลิกก็เกือบสองทุ่ม

. ผู้มีรายได้ต่ำได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

. ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง

เฉลยข้อ 3

เหตุผล ข้อ 1 “ยกมือ” คำที่ถูกต้องคือ ยกนิ้ว

ข้อ 2 “ยกเลิก” คำที่ถูกต้องคือ เลิก

ข้อ 4 “ยกโทษ” คำที่ถูกต้องคือ ลดโทษ

๒๙. ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย

. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหล่ผึ่ง

. คุณยายขอให้ฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแล้วต่อกัน

. ฉันต้องทนฟังเขาชี้แจงเหตุผลแม้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

. พ่อแม่ชื่นชมปีติยินดีที่ลูกสาวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

เฉลยข้อ 4

เหตุผล ข้อ 4 พ่อแม่ชื่นชม, พ่อแม่ปีติ, พ่อแม่ยินดี เลือกใช้เพียงคำใดคำหนึ่ง

ข้อ 1 “อกผายไหล่ผึ่ง” เป็นการใช้คำซ้อน ไม่ฟุ่มเฟือย

ข้อ 2 “บุกรุก” เป็นการใช้คำซ้อน ไม่ฟุ่มเฟือย

ข้อ 3 “ส่วนได้ส่วนเสีย” เป็นการใช้คำซ้อน ไม่ฟุ่มเฟือย

๓๐. ข้อใดใช้ภาษากำกวม

. เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก

. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหน้าที่

. ก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน

. พวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ๑๐บาท

เฉลยข้อ 1

เหตุผล ข้อ 1 เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก ไม่รู้ใครหกล้มปากแตก (ฉัน

หรือ เด็ก)

ข้อ 2, 3, 4 ชัดเจน ไม่กำกวม

Advertisements

About kunkrunongkran

Thai teacher

Posted on กรกฎาคม 21, 2012, in ภาษาไทยม.ปลาย. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: