เสียงสระ

ระบบเสียงสระในภาษาไทย

บทที่ 1ระบบเสียงในภาษาไทย
ระบบเสียงในภาษาไทยมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ เสียงสระ(เสียงแท้) เสียงพยัญชนะ(เสียงแปร)
เสียงวรรณยุกต์ (เสียงดนตรี)

1.  รูปสระ – เสียงสระ               รูปสระมีทั้งหมด  21 รูป

เรียกว่า วิสรรชนีย์ เรียกว่า ไม้หน้า

เรียกว่า ลากข้าง เรียกว่า ไม้มลาย

เรียกว่า พินทุ์อิ เรียกว่า ไม้ม้วน
เรียกว่า ฝนทอง เรียกว่า ไม้โอ
เรียกว่า ฟันหนู เรียกว่า ตัว ออ

เรียกว่า นิคหิต, หยาดน้ำค้าง เรียกว่า ตัว ยอ

เรียกว่า ตีนเหยียด เรียกว่า ตัว วอ
เรียกว่า ตีนคู้ เรียกว่า ตัว รึ

เรียกว่า ไม้ผัด ฤๅ เรียกว่า ตัว รือ

เรียกว่า ไม้ไต่คู้ เรียกว่า ตัว ลึ
      ฦๅ เรียกว่า ตัว ลือ

ประเภทของสระ

1. สระเดี่ยว มี 18 เสียง

สระเสียงสั้น  (รัสสระ)

สระเสียงยาว  (ทีฆสระ)

/อะ/

/อา/

/อิ/

/อี/

/อึ/

/อือ/

/อุ/

/อู/

/เอะ/

/เอ/

/แอะ/

/แอ/

/เออะ/

/เออ/

/เอาะ/

/ออ/

/โอะ/

/โอ/

2. สระประสม (สระเลื่อน) คือ การนำเสียงสระเดี่ยว 2 เสียงมาประสมกัน ได้แก่

/อิ/ + /อะ/ = /เอียะ/ /อี/ + /อา/ = /เอีย/
/อึ/ + /อะ/ = /เอือะ/ /อือ/ + /อา/ = /เอือ/
/อุ/ + /อะ/ = /อัวะ/ /อู/ + /อา/ = /อัว/

หมายเหตุ  ทางภาษาศาสตร์ ถือว่า สระประสมเสียงสั้นเป็นหน่วยเสียงเดียวกับเสียงยาว จึงถือว่าสระประสม มี 3 เสียง คือ  /เอีย/ /เอือ/ /อัว/

ข้อควรจำ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ  ไม่ถือว่าเป็นสระเพราะมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่(ถือเป็นพยางค์)

2.  รูปพยัญชนะ – เสียงพยัญชนะ                รูปพยัญชนะ มี 44 รูป คือ

อักษรกลาง

อักษรสูง

อักษรคู่

อักษรเดี่ยว

ข  ฃ

คฅ  ฆ

ช  ฌ

ฎฏ

ฑ  ฒ

ดต

ท  ธ

บป

ผฝ

พฟ  ภ

ศษส  ห

ซ  ฮ

ยรลวฬ

เสียงพยัญชนะปรากฏได้ 2 ตำแหน่ง ในพยางค์ คือ

1. เสียงพยัญชนะต้น

1.1 เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว มี 21 เสียง คือ

1. /ก/   12. /บ/  
2. /ค/   13. /ป/  
3. /ง/   14. /พ/  
4. /จ/   15. /ฟ/  
5. /ช/   16. /ม/  
6. /ซ/   17. /ร/  
7. /ย/   18. /ล/  
8. /ด/   19. /ว/  
9. /ต/   20. /ฮ/  
10. /ท/   21. /อ/  
11. /น/        

1.2 เสียงพยัญชนะต้นประสม (เสียงควบกล้ำ) คือ พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงควบกันในระบบเสียงภาษาไทย มี 5 ชุด  คือ

 
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/

2. เสียงพยัญชนะท้าย คือ เสียงพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมี 9 เสียง (แต่ถ้าพูดถึงมาตราตัวสะกด มี ๘ มาตรา) คือ

1.  /ก/   เช่น  เลข  โรค  เมฆ  ครก  นาก  ฯลฯ    2.  /บ/ หรือ /ป/ เช่น  พบ  ลาภ  กบ  จับ  กราฟ  ฯลฯ

3.  /ด/ หรือ /ต/   เช่น  มด  กาจ  คช  กฎ  พุทธ  ฯลฯ     4.  /ง/  เช่น  โมง  หาง  สูง  แกง  กิ่ง  ฯลฯ

5.  /ม/  เช่น  กรรม  หาม  ชิม  ทำ  สัมมนา  ฯลฯ           6.  /น/  เช่น  การณ์  กลอน  สัญญาณ  เขิน  ฯลฯ

7.  /ย/  เช่น  ชาย  หน่อย  รวย  ได้  ใน  ฯลฯ               8.  /ว/  เช่น  ขาว  เลว  แน่ว  ชาย  หิว  ฯลฯ9.  /?/   หมายถึงพยางค์ที่เป็นเสียงสั้น ลงเสียงหนักท้ายพยางค์ เช่น ชะ กะปิ สมาธิ

3.  วรรณยุกต์  คือ ระดับเสียงสูงต่ำของพยางค์ (tone) มี 4 รูป 5 เสียง คือ

รูป  

 
เสียง

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา  
 

อักษร ๓ หมู่

 (ไตรยางค์)

เสียง สามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

หมายเหตุ

  อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
คำตาย

ปา

ป่า
กัด

ป้า
กั้ด

ป๊า
กั๊ด

ป๋า
กั๋ด

คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
  อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็น
คำตาย


 
ข่า
ขัด
 
ข้า
ขั้ด
 

 
ขา
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงจัตวา
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
  อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น 
คำตายเสียงยาว
คำตายเสียงสั้น
 

คา

  
ค่า
คาด
ค่ะ
 

ค้า
ค้าด
คะ

 

 


คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ หากผัน
ร่วมกับอักษรสูงจะผัน
ได้ครบ ๕ เสียง เช่น
คา ข่า ค่า(ข้า) ค้า ขา

คำเป็น หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่ออกเสียงได้สะดวก ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

  1. คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น มา นี มี ตา มา ดู ปู ฯลฯ
  2. คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น กลาง คืน ลืม เลย เชียว ฯลฯ
  3. คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระ อำ ใอ ไอ เอา เช่น ทำ ใจ ไป เอา ฯลฯ

คำตาย หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่ออกเสียงไม่สะดวก ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

  1. คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา (ยกเว้น อำ ใอ ไอ เอา)
  • สุ จิ ปุ ลิ ฯลฯ
  1. คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ
  • ยก ทัพ ตัด บท ฯลฯ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: