ใบงาน เรื่อง คำสมาส สนธิ

แบบฝึกหัด  เรื่อง คำสมาส

          ๑)  จงแยกคำสนธิต่อไปนี้ให้ถูก

ตัวอย่าง            สามัคยาจารย   =   สามัคคี + อาจารย์

๑.  สิรยากร                    =  ……………..

๒.  พลิสร                      =  ……………..

๓.  ธาตวากร                  =  ……………..

๔.  มตยาธิบาย              =  ……………..

๕.  จักขุนทรีย์                 =  ……………..

๖.  ภยูปัทวันตราย          =  ……………..

๗.  สิทธัตถะ                  =  ……………..

๘. หัตถาจารย์                =  ……………..

๙.  นิโลบล                    =  ……………..

๑๐. ราชินูปถัมภ์ =  ……………..

๑๑. มหัศจรรย์               =  ……………..

๑๒. มหรรณพ                =  ……………..

๑๓. อัคโยภาส               =  ……………..

๑๔. มโนภาพ                 =  ……………..

๑๕. รโหฐาน                  =  ……………..

๑๖. ยโสธร                    =  ……………..

๑๗. สมมุติ                    =  ……………..

๑๘. สันนิษฐาน              =  ……………..

๑๙. สนเทศ                   =  ……………..

๒๐. สัมผัส                    =  ……………..

          ๒)  ต่อไปนี้มีทั้งคำสมาส สนธิ และคำประสม   จงขีดเส้นใต้คำสมาส

๑.  พเนจร   ธนาณัติ    มฤคมาศ                            ๒.   เมฆนาท   สนธยากาล    มโหระทึก

๓.  วิทยาทาน   วิทยาลัย    ประวัติชีวิต                    ๔.   สังฆาธิการ   รุกขมูล   สมจร

๕.  สัญเจตนา    วิบากกรรม   ทรัพย์สมบัติ           ๖.   เคมีภัณฑ์   จรรยาบรรณ  มัณฑณศิลป

๗.  สันโดษ    สหประชาชาติ   ยานพาหนะ            ๘.  มูลผลา   บาดทะยัก   สนเทศ

๙.  คุรุกรรม   คุรโวปกรณ์   ซากศพ                       ๑๐.  บรรณศาลา   บรรณาคาร   บรรณารักษ์

๑๑. แพทย์สัตว์   สังสาร   ชาติวุฒิ                        ๑๒.  คเชนทร์   กุญชรชาติ    วิเชียรโชติ

๑๓.  มังสวิรัติ   พลเมือง   ศาลทหาร                     ๑๔.  กรณีพิพาท   วัยวุฒิ   ไพรอนันต์

๑๕. เจตนากรรม   เจตนารมณ์    เจตนากร ๑๖.  อิทธิบาท   นรากร    เทพนม

๑๗.  กรรมวิธี    คดีแพ่ง    ธนาลัย                        ๑๘.  เทพประทาน    ญาณวิถี   พิธีพราหมณ์

๑๙.  วิชชุบดี   บาทหลวง    สมาทาน                    ๒๐.  จามเทวี   เตโชธาตุ   นครภัณฑ์

  1. ทำแล้ว ขอเฉลยด้วยครับ

  2. มีเฉลยไหมค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: