ตัวชี้วัดรายวิชา ภาษาไทย รหัส ท22102

ตัวชี้วัด รายวิชาภาษาไทย  ท22102   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง

 

หน่วยที่ ตัวชี้วัด เวลาเรียน
1. อ่านดีมีประโยชน์ ท1.1 ม.2/5 วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่านท1.1 ม.2/6 ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การ   โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

ท2.1 ม.2/7เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล

15
2. วรรณคดีมีคุณค่า ท1.1 ม.2/7อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตท1.1 ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน

ท5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

12
3. ศึกษาค้นคว้า รายงาน ท2.1 ม.2/5เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าท3.1 ม.2/5พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า

ท3.1 ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ท4.1 ม.2/4 ใช้คำราชาศัพท์

12
4. สือสารถูกหลักภาษา ท2.1 ม.2/6 เขียนจดหมายกิจธุระท4.1 ม.2/1 สร้างคำในภาษาไทย

ท4.1 ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

12
5. ใช้วาจาในโอกาสต่างๆ ท3.1 ม.2/5 พูดในโอกาสต่างๆท5.1 ม.2/5ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 9

 

 

ตัวชี้วัดที่ใช้ทดสอบกลางภาคเรียน

ท1.1 ม.2/5 ,ท1.1 ม.2/6, ท1.1 ม.2/7,ท5.1 ม.2/3

 

ตัวชี้วัดที่ใช้ทดสอบปลายภาคเรียน

ท4.1 ม.2/4, ท4.1 ม.2/1 , ท4.1 ม.2/2 , ท5.1 ม.2/4

  1. ลิขิต กันจะนะ

    ครูคับผมเข้ามาดูตัวชี้วัดแล้วนะคับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: