แบบฝึกที่ 2 การแต่งกลอนสุภาพ

ให้นักเรียนเติมลงในช่องว่างใหุ้ถูกต้องและเหมาะสม

1.   ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย………1…        ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย………..2….

ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว                             จะ…………3……. ใจชาย ตราบวายชนม์

(นิ่มนวล  หาญณรงค์)

2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…1…        สุขเพราะจิตสงบพบ…..2……..

สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย             สุข….3……กับชีวิตถ้าคิดดี

คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง                         …..4……..สู่มรรคผล…5…….

คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี                      ……6……….ความชั่วกลัวบาปกรรม

(มัชฌิมา)

 1. ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะ แล้วอย่าลืมเขียนชื่อสกุลด้วยค่ะ ตัวอย่างนะคะ
  ข้อ 1. 1. รรรรรร 2. นนนนนน 3. ยยยยยยยย
  ข้อ 2. 1. กกกกก 2. ดดดด 3. ฟฟฟฟ 4. พพพพ 5. พพพพ 6.ดดดดด
  ด.ช. มานะ ใจดี เลขที่ 1 ม. 2/1

  • ชนัญญา ปัญญายศฃ

   1.หลง 2.บ่าว3.รากราว
   1.ชีวิต2.สุขกาย3.ใจชาย4.จะกระจ่าง5.ให้ชั่วดี6.ที่สุขขี

   • ข้อที่ 1
    3.คำว่า “รากราว” แปลว่าไรคะ ไม่มีความหมาย

    ข้อที่ 2
    2. ต้องลงด้วยเสียงจัตวาค่ะ 5. ตรงนี้คำสุดท้ายลงคำว่า “ดี” ไม่ได้ค่ะ เพราะซ้ำกับคำด้านบน ซึ่งเป็นสัมผัสระหว่างบทจะใฃ้คำเดียวกันไม่ได้ 6. คำนึงถึงความหมายด้วยนะคะ

  • เด็กหญิงนันทิกานต์ พัฒนา

   1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย..สาว..
   ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ..แพรวพราวใน. ใจชาย ตราบวายชนม์
   (นิ่มนวล หาญณรงค์)

   2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…ที่หมาย.…..
   สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….ทั้งกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
   คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง .…เป็นหนทาง…..สู่มรรคผล…บนวิถี….
   คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……หมั่นทำดี…ละ.ความชั่วกลัวบาปกรรม

   เด็กหญิงนันทิกานต์ พัฒนา เลขที่ ๑๕ ม.๒/๑

 2. ครูค่ะของ ชนัญญา ปัญญายศ ณัฐธิดา ข้นทะเสน มนฤทัย ป้นมิตร หนูทำด้วยเค้าแต่ลืมใส่ชื่อหนูค่ะ ณัฐธิดา ข้นทะเสน มนฤทัย ป้นมิตร

 3. ข้อ1 1.หลง 2. สาว 3.เป็นดาว
  ข้อ2 1.ชวิต 2.สหาย 3.หลากหลาย 4.หนทาง 5.ในปี 6.ความดี

 4. ข้อ 1 1.หลง 2. ขาว 3. โน้มน้าว
  ข้อ2 1.ชีวิต 2.กาย 3.กายอยู่ 4.คิดเถงทาง 5.นั้นสุขขี 6. สร้างความดี

  • ข้อที่ 1 ยอดเยี่ยมค่ะ
   ข้อที่ 2 คำที่ 2 ไม่ควรเป็นเสียงสามัญ ควรเป็นเสียงจัตวาค่ะ
   คำที่ 3 พยาค์ที่ 2 ต้องสัมผัสกับ สบาย
   คำที่ 5 คำว่า “สุขี” เขียนแบบนี้จ้ะ

 5. ด.ญ.วรรณฤดี กุลวรรณ์ ม.2/5 เลขที่19 ด.ญ.สุภาวดี คำมานะ ม.2/5 เลขที่22 ด.ญ.ประทุมพร ขันทะสอน ม.2/5 เลขที่ 31

  ข้อ1. 1.หลง 2.บ่าว 3.สาว
  ข้อ2. 1.ชีวิต 2.กาย 3.หลากหลาย 4.ทำเว้นว่าง 5.สิ่งอันดี 6.ควรนำชี้

  • ข้อที่ 1 คำที่ 3 ต้องมี 3 พยางค์ค่ะ
   ข้อที่ 2 คำที่ 2 ต้องมี 2 พยางค์ และเป็นเสียงจัตวา้ด้วยนะคะ
   คำที่ 5 ต้องเสียงจัตวา้ด้วยนะคะ

 6. เด็กหญิงเจนจิรา บุญรักษา เลขที่ ๑๐ ม.๒/๑

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย..ขาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ..เป็นดาวใน. ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ความคิด… สุขเพราะจิตสงบพบ…จุดหมาย.…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….เพราะกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง .…ปล่ิอยจิตว่าง…..สู่มรรคผล…นำชีวี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……ทำความดี…ละ.ความชั่วกลัวบาปกรรม

 7. เด็กหญิง ปวรัตน์ จันต๊ะวิไชย ชั้น ม.๒/๑ เลขที่ ๑๖

  ๑.1.หลง 2.สาว 3.ดาว
  .๒. 1.ชีวิต 2.จุดหมาย 3.มิวาย 4.สู่่หนทาง 5.คนสุขขี 6.ทำแต่ดี

 8. เด็กชาย เอกวัฒน์ วุฒิยาน เลขที่ 5 ช้น ม.2/1

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย..ขาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ..เป็นดาวใน. ใจชาย ตราบวายชนม์

  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

 9. เด็กชาย เอกวัฒน์ วุฒิยาน เลขที่ 5 ช้น ม.2/1

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ใจคิด… สุขเพราะจิตสงบพบ…จุดหมาย.…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….เพราะกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง .…ให้ใจว่าง…..สู่มรรคผล…นำชีวี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……ทำความดี…ละ.ความชั่วกลัวบาปกรรม

 10. 1.1.หลง
  2.สาว
  3.แพรวพราว
  ด.ญ.ณัฐชยา ใจพรม ม.2/1 เลขที่12

 11. 2.1.ชีวิต
  2.สหาย
  3.ทั้งกาย
  4.ไม่เจือจาง
  5.เป็นสุขี
  6.คนทำดี
  ด.ญ.ณัฐชยา ใจพรม ม.2/1 เลขที่12

 12. เด็กหญิง อรนงค์ คำมอญ เลขที่ 24 ช้น ม.2/1

  1 ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย..หลง. ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…ขาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…เป็นกาวยึด….ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…จุดหมาย…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข…เพราะกาย…กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..ให้ปล่อยวาง….สู่มรรคผล…นำวิถี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……ทำความดี…ละความชั่วกลัวบาปกรรม
  (มัชฌิมา)

 13. ข้อ1 1.หลง 2.สาว 3.จะเป็นดาว
  ข้อ2 1.ชิวิต 2.จุดหมาย 3.เพราะกาย 4.ให้จิตว่าง 5.คนสุขขี 6.ทำความดี
  ด.ญ.กนกพร ปิจดี เลขท่ 8 ม.2/1

 14. 1.หลง2.สาว3.โน้มน้าว
  1.ชีวิต2.แสงสว่าง3.ทางกาย4.จะกระจ่าง5.อันสุขี6.ทำความดีละ
  ด.ญ.บุญยานุช ทิพย์จักร เลขที่33 ม.2/1
  ด.ญ.โสภาพร จำปีกาง เลขที่37 ม.2/1
  ด.ญ.อาทิตยา โนวัง เลขที่38 ม.2/1

  • เอาชื่อเพื่อนมาแปะไว้ทำไมคะ คนเดียวสิคะ ของใครกันแน่ แจ้งชื่อด่วนค่ะ (ที่ให้หลายๆชื่อได้คือตอนในชั่วโมงค่ะเด็กๆ ด้วยจำกัดเรื่องคอมฯ มันมีไม่ครบทุกคนไงคะ)

 15. 1.หลง2.สาว3.แพรวพราว
  1.ชีวิต2.ทัังกาย3.มากมาย4.จะกระจ่าง5.อันมั่งมี6.สร้างควาดีละ

 16. 1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง……… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…ขาว……..….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…ได้ดวง… ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชิวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…จุดหมาย
  …..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข.…เพราะกาย…กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง ให้…ปล่อยวาง..……..สู่มรรคผล…วิถี…….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี …ควรทำดี………….ความชั่วกลัวบาปกรรม

 17. 1.หลง2.สาว3.แพรวพราว
  1.ชีวิต2.ทัังกาย3.มากมาย4.จะกระจ่าง5.อันมั่งมี6.สร้างควาดีละ
  ด.ญ.ธัญสรณ์ บุญธรรม เลขที่32 ม.2/1

 18. 1.หลง2.สาว3.โน้มน้าว
  1.ชีวิต2.เพาะกาย3.มากมาย4.จะกระจ่าง5.อันสุขี6.ทำควาดีละ
  ด.ญ.อาทิตยา โนวัง เลขที่38 ม.2/1

 19. 1.หลง2.สาว3.เป็นดาวใน
  1.ชีวิต2.แสงสว่าง3.ทางกาย4.จะกระจ่าง5.อันสุขี6.ทำควาดีละ
  ด.ญ.บุญยานุช ทิพย์จักร เลขที่33 ม.2/1

 20. ด.ญ.สุทธิดา แข่งขัน เลขที่ 35 ม.2/1

  1 ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย..หลง. ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…สาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…เป็นสาวใน….ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)
  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…จุดหมาย…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข…ทั้งกาย…กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..เป็นหนทาง….สู่มรรคผล…นั้นสุขี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……เพราะความดี…ละความชั่วกลัวบาปกรรม
  (มัชฌิมา)
  ด.ญ.สุทธิดา แข่งขัน เลขที่ 35 ม.2/1

 21. เด็กฟหญิงศุทธินี ต่างใจ เลขที่ 34 ม.2/1

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย……หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย………..สาว….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…………แพรวพราว……. ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต … สุขเพราะจิตสงบพบ…..จุดหมาย……..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….ทั้งกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..คิดถึงทาง……..สู่มรรคผล…อันสุขศรี…….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……คิดทำดี……….ความชั่วกลัวบาปกรรม

 22. 1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย………หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย………..ขาว….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…………ได้ดวง……. ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…..จุดหมาย…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….เพราะกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..เป็นหนทาง……..สู่มรรคผล…ผลวิถ๊…….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……เพราะความดี……….ความชั่วกลัวบาปกรร
  ด.ญ.เกวลิน อินต๊ะนาม เลขที่ 27 ม.2/1

 23. ด.ญ.ฉัตรพร สุขแช่ม เลขที่ 29 ม.2/1

  1 ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย..หลง. ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…สาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…เป็นดาวใน….ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)
  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…แสงสว่าง…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข…เพราะกาย…กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..เป็นหนทาง….สู่มรรคผล…อันสุขศรี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……นั้นความดี…ละความชั่วกลัวบาปกรรม
  (มัชฌิมา)
  ด.ญ.ฉัตรพร สุขแช่ม เลขที่ 29 ม.2/1

 24. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย เลขที่ 3 ม.2/5

  ข้อ1. 1.หลง
  2.ชาย
  3.ทำลาย
  ข้อ2 1.ความคิด
  2.มิตรสหาย
  3.กาย
  4.การว่าง
  5.ที่เป็นดี
  6.มาถึงปี

 25. 1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย……หลง…… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย……สาว…..….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…เป็นกาวยึด…. ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ..ความคิด…… สุขเพราะจิตสงบพบ….ที่หมาย.……..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข…ทั้ง.กายจิต……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง … ธรรมนำทาง…..สู่มรรคผล…จนสุขี…….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี …ทำความดีหยุด….ความชั่วกลัวบาปกรรม
  (มัชฌิมา)
  ด.ญ.ปานทอง โนราช เลขที่ 17 ชั้นม.2/1

 26. 1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย..สาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ..เป็นกาวมัด. ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…ที่หมาย.…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….ทั้งกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง .…จะนำทาง…..สู่มรรคผล…บนวิถี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……หมั่นทำดี…ละ.ความชั่วกลัวบาปกรรม

  ด.ช.เจตนิพัทธ์ จันทร์เนตร เลขที่ ๑ ม.๒/๑

 27. วาฐิณี สุทธะ ม.2/1 เลขที่ 21

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…สาว….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…………เป็นกาวยึด……. ใจชาย ตราบวายชนม์

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…..ที่หมาย……..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….ทั้งกาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..จะนำทาง……..สู่มรรคผล…จนสุขศรี…….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……ทำความดี……….ความชั่วกลัวบาปกรรม

  เด็กหญิง วาฐิณี สุทธะ ชั้นม.๒/๑ เลขที่ ๒๑

 28. เด็กหญิง ธัญญาเรศ ต้นเกษ เลขที่ 31 ชั้นม.2/1

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย……หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…สาว……..….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ………แพรวพราว………. ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…..จุดหมาย……..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….มากมาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..เป็นเส้นทาง……..สู่มรรคผล…คนสุขขี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……ด้วยความดี……….ความชั่วกลัวบาปกรรม
  (มัชฌิมา)

  Share this:

 29. อารียา คงทน

  1. หลง
  2. สาว
  3.พร่างพราว

  1. ชีวิต
  2. ที่หมาย
  3. เพราะกาย
  4. คิดถึงทาง
  5.กลวิธี
  6, ทำความดีหยุด

  เด็กหญิงอารียา คงทน ม.2/1 เลขที่ 26

 30. 1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย…หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย….สาว….

  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ….เป็นดาวใน…. ใจชาย ตราบวายชน.

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ….ชีวิต…. สุขเพราะจิตสงบพบ…..จุดหมาย….

  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข…..ทั้งกาย…. กับชีวิตถ้าคิดดี

  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..ไม่อ้างว้าง…. สู่มรรคผลจน….เปรมปรีดิ์…..

  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี …..ควรทำดี….. ความชั่วกลัวบาปกรรม

  หนูเด็กหญิงธณาภรณ์ เทพคำ เลขที่๑๓ ชั้นม.๒/๑

 31. เด็กหญิง ธัญชนก ขันยม เลขที่ 14 ชั้นม.2/1

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย (หลง) ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย (สาว)
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ (แพรวพราว) ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ (ชีวิต) สุขเพราะจิตสงบพบ (ดังที่หมาย)
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข (ที่กาย) กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง (จนกระจ่าง) สู่มรรคผล (อันสุขขี)
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี (คิดทำดี) ความชั่วกลัวบาปกรรม

 32. จุฬารัตน์ คำชม

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชายหลง ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย สาว
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะเเพรพราวใจชาย ตราบวายชนม์

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำชีวิต สุขเพราะจิตสงบพบที่หมาย
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุขหมายกับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง เป็นเส้นทางสู่มรรคผลจงเปรมปรีย์
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ความดี ความชั่วกลัวบาปกรรม

  ด.ญ.จุฬารัตน์ คำชม เลขที่ 28 ม 2/1

 33. ด.ญ.ณัฐพร แก้วภิรมย์ ม.๒/๑ เลขที่ ๓๐

  ๑.ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย………หลง… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย………..สาว….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…………เป็นดาวใน……. ใจชาย ตราบวายชนม์

  ๒.สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…..จุดหมาย……..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….ที่กาย……กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..ให้กระจ่าง……..สู่มรรคผล…อย่างสุขขี…….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……คนทำดี……….ความชั่วกลัวบาปกรรม

  เด็หญิงณับพร แก้วภิรมย์ ม.๒/๑ เลขที่ ๓๐

 34. ด.ช.วชิรพันธุ์ สอนศิริ ม.2/1 เลขที่4 คงส่งทันอยู่นะครับ

  1 ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย..หลง. ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…ขาว..
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…เป็นกาวยึด….ใจชาย ตราบวายชนม์
  (นิ่มนวล หาญณรงค์)

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ…ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…จุดหมาย…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข…เพราะกาย…กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง …..ให้ปล่อยวาง….สู่มรรคผล…นำวิถี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……ทำความดี…ละความชั่วกลัวบาปกรรม
  (มัชฌิมา)

 35. เด็กชายธีรศักดิ์ อินเขียว เลขที่ 3 ม.2/1

  ข้อ 1. 1. หลง 2. สาว 3. เป็นสาว
  ข้อ 2. 1. ชีวิต 2. จุดหมาย 3. ทั่วกาย 4. เป็นหนทาง 5. ตนสุขี 6.ทำความดี

  เด็กชายธีรศักดิ์ อินเขียว เลขที่ ๓ ม.๒/๑

 36. ปานทิพย์ จินะป๊อก ม.๒/๑

  1. ใช้น้ำหอม ย้อมกาย ให้ชาย……หลง…… ไม่ช้าคง จางหาย จากกาย…สาว….
  ใช้ความดี ผูกพัน นั้นยืนยาว จะ…เป็นกาวยึด. .ใจชาย ตราบวายชนม์

  2. สุขเพราะแสงแห่งธรรมนำ..ชีวิต… สุขเพราะจิตสงบพบ…..สุขกาย…..
  สุขเพราะใจปล่อยวางว่างสบาย สุข….ไม่หน่าย…กับชีวิตถ้าคิดดี
  คิดถึงธรรมนำใจใสสว่าง ….ปล่อยจิตว่าง…..สู่มรรคผล…จนสุขขี….
  คิดตรีกตรองพอใจในสิ่งมี ……เร่งทำดีละ…….ความชั่วกลัวบาปกรรม

  ด.ญ.ปานทิพย์ จินะป๊อก ม2/1 เลขที่39

 37. ใช้น้ำหอมย้อมกายให้ชายหลง ไม่ “ช้า” คงจางหายจากกายสาว
  ใช้ความดีผูกพันนั้นยืนยาว จะเป็นกาวยึดใจชายตายวาย “ปราณ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: