โครงสร้างการเรียนวิชา ท22101

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนัก(100)
1 พื้นฐานการอ่าน ท1.1 ม.2/1 ม2/2 ม.2/8

ท2.1 ม.2/4 ม.2/8

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การจับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียด โดย เขียนย่อความเพื่อแสดงความเข้าใจ  ในการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

8

14

2 พัฒนาทักษะการสื่อสาร ท1.1 ม2/3

ท5.1 ม.2/1

เขียนแผนผังความคิด เพื่อแสดงความเข้าใจ  ในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับที่ยากขึ้น  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

8

14

3 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม ท1.1 ม.2/4

ท5.1 ม.2/2

 

การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

12

21

4 ฟัง ดู พูดอย่างมีวิจารณญาณ ท3.1 ม.2/1ม2/2 ม2/3

 

การพูดสรุปความสำคัญ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร การวิเคราะห์วิจารณ์  เรื่องที่ฟังและดู  มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

10

17

5 เขียนสื่อสารถูกหลัก ท2.1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/8

ท4.1 ม2/5

การเขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  มีมารยาทในการเขียน มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

13

23

6 รู้รักภาษาศิลป์ ท2.1 ม.2/1 ม.2/8

ท4.1 ม.2/3

การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและการแต่งบทร้อยกรอง มีมารยาทในการเขียน มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทย

6

11

กลางภาค

1

ปลายภาค

1

รวม

60

100

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: