แบบฟอร์มรายงานผลการดำเินินงานโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2556

โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
**************************************

ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………..

ฝ่าย/งาน :  (เรียนฟรี 15 ปี , ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายบริหารทั่วไป,ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ)

แผนงบประมาณ :  (งานประจำ หรือ โครงการสนองกลยุทธ์)

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ : …………………………………………………………………..

สนองกลยุทธ์  สพม.37   ข้อที่ : …………………………………………………………

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน/จุดเน้นโรงเรียน ข้อที่ : ………………………………………

สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ที่ : ……………………………………………………………………….

วัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

ระยะเวลาดำเนินงาน :  …………………………………………………………………………………………

ผู้เข้าร่วมโครงการ :  …………………………………………………………………………………………….

งบประมาณโครงการ :     ……………………………………         บาท

งบประมาณโครงการที่ใช้ไป :  …………………………  บาท

งบประมาณโครงการคงเหลือ : …………………….….. บาท

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งบประมาณ:

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

รายละเอียด / กิจกรรม

งบประมาณจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย (บาท)

งบลงทุน

งบดำเนินงาน

ค่าที่ดิน+สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าตอบแทน

ค่าจ้างบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียด/กิจกรรม

ช่วงเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………

 

ผลการดำเนินงาน : (ดำเนินการเสร็จแล้ว  หรือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ :

เป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

สรุปผล

1.เชิงปริมาณ

 

        บรรลุ

 ไม่บรรลุ

2.เชิงคุณภาพ

 

 

         บรรลุ

 ไม่บรรลุ

 

หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

จำนวน

ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(………………………………)

ผู้รายงาน

แบบประเมินผลการดำเนินงาน

งาน/โครงการ ………………………………………………………………………….

คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า กิจกรรม/โครงการ/งบประมาณ มีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่

จำนวนผู้เข้าร่วมการประเมินโครงการ                คน

ที่

รายการ

จำนวนระดับความคิดเห็น (คน)

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

ปรับปรุง

1

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการประเมินปรากฏว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: