แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………..

สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่ ……………………………..จุดเน้น สพฐ.ที่……………..

สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3            ตัวบ่งชี้ที่………………………………

สนองการประเมินภายใน              มาตรฐานที่ ……………………………………….

สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ ………………….

ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ….ฝ่าย……………………………………………

ผู้รับผิดชอบ ……………………………………………………………………….

ระยะเวลาดำเนินการ …………………………….

1. หลักการและเหตุผล

……………………………………………………………………………………

2. วัตถุประสงค์

……………………………………………………………………………………

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ…………

3.2 ด้านคุณภาพ………….

4. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

……………………………………….

     
2. ขั้นดำเนินการ /กิจกรรม

2.1 ……………………….

2.2 …………………………..

     
3. ขั้นประเมินผล

……………………………….

     

 

 

 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ……………….บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

รวม

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1

1.1………………….

1.2 ……………………….

       
2 กิจกรรมที 2

2.1 ………………

2.2 ……………….

       

รวม

       

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามวัตถุประสงค์)

วิธีการประเมิน / เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้

     

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ……………………………..ผู้เสนอโครงการ

(………………………………………………….)

ตำแหน่ง ………………………………….

ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ

(……………………………………………….)

ผู้อำนวยการโรงเรียน …………………………………

ลงชื่อ………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

     (……………………………………………)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสา

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: