กลยุทธ์ สพม.37

 

วิสัยทัศน์  (VISION)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ – น่าน)  เป็นองค์กรประสานงาน เชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงาน นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

 

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม/เร่งรัด ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความสำเร็จ

2. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

3. ประสานและร่วมมือพัฒนาการศึกษากับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น

4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการมัธยมศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณและปีการศึกษา

5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการจัดการมัธยมศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสอง ของภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต้

1.Students are improved to reach the basic education standards and developed to be the excellence among the Southeast Asia.

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

2. The people in the studying age, have the right for the basic education 15 years .

3. ครูและบุคากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

3. Teachers and educational personnel provide to have efficiently performance .

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. The educational area and schools are able to lead the Basic Education to have the excellence  qualities in the area of the Southeast.

 

 

 

 

กลยุทธ์ สพม.37

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
  2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: